Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Přehledy českého jazyka pro žáky a studenty

  Mluvnice - Pravopis - Sloh

  Naše cena s DPH:
  122 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Lenka Bradáčová
  Nakladatel:
  ALTER
  Kód zboží:
  54253
  EAN / ISBN:
  9788072452705
  ALTER

  Popis produktu

  • Příručka je koncipována jako soubor přehledů, paradigmat, algoritmů a schémat, které jsou doplněny řadou konkrétních příkladů.
  • Struktura i proporce jednotlivých kapitol zohledňují uživatele - text je jasný, srozumitelný, přehledný.
  • K rychlé orientaci v celé publikaci výrazně přispívá její grafická podoba.
  • Přehledy mluvnického učiva jsou zásobníkem informací a jako s takovým s nimi také pracujte. Pro běžného uživatele nejsou určeny k zapamatování v plném rozsahu. Příručku můžete používat ve všech fázích vyučovacího procesu, při domácí přípravě, ale také při zpracovávání referátů, výkladových textů či nejrůznějších popisů (ústních i písemných) i v ostatních předmětech.
  • Častým užíváním příručky si většina žáků a studentů základní pojmy, jevy a vztahy osvojí, aniž by bylo potřeba učit se gramatické, pravopisné a slohové poučky zpaměti.

   

  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  110

  Obsah učebnice

  O ČESKÉM JAZYCE

  • Jazykové příručky

  ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

  • Hlásky
  • Slabika a slovo
  • Věta

  VÝZNAMY SLOV

  • Slovo, sousloví, slovní zásoba

  TVOŘENÍ SLOV

  • Způsoby obohacování slovní zásoby
  • Způsoby tvoření slov

  TVAROSLOVÍ

  • Přehled slovních druhů
  • Algoritmus pro určování slovních druhů

  PODSTATNÁ JMÉNA

  • Vzory podstatných jmen
  • Skloňování podstatných jmen
  • Skloňování podstatných jmen oči, uši, ruce, nohy, ramena, kolena
  • Odchylky ve tvarech některých podstatných jmen rodu mužského a ženského
  • Pravopis vlastních jmen
  • Výslovnost, pravopis a skloňování slov přejatých (obecných)
  • Skloňování některých podstatných jmen přejatých obecných
  • Skloňování některých přejatých jmen vlastních

  PŘÍDAVNÁ JMÉNA

  • Skloňování přídavných jmen

  ZÁJMENA

  • Druhy zájmen podle jejich významu
  • Přehled skloňování zájmen

  ČÍSLOVKY

  SLOVESA

  • Přechodníky
  • Slovesné třídy a vzory - časování sloves
  • Přehled časování sloves

  PŘÍSLOVCE

  PŘEDLOŽKY

  SPOJKY

  ČÁSTICE

  CITOSLOVCE

  SKLADBA

  • Věta - větné členy
  • Algoritmus pro určování rozvíjejících větných členů
  • Přehled rozvíjejících větných členů

  PŘÍSUDEK

  PODMĚT

  PŘEDMĚT

  PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ

  PŘÍVLASTEK

  DOPLNĚK

  • Vztahy mezi větnými členy
  • Významové vztahy mezi větnými členy

  SOUVĚTÍ - VĚTY V SOUVĚTÍ

  • Věta hlavní a věta vedlejší - věta řídící a věta závislá
  • Souvětí a věty v souvětí

  DRUHY VĚT VEDLEJŠÍCH

  SOUVĚTÍ

  • Významové poměry mezi větami ve vztahu souřadnosti

  JAZYKOVÝ PROJEV - VÝPOVĚĎ

  VĚTA

  VĚTA DVOJČLENNÁ - VĚTA JEDNOČLENNÁ - VĚTNÝ EKVIVALENT

  ZVLÁŠTNOSTI VE VĚTNÉ STAVBĚ

  ZÁPOR

  PRAVOPIS -i/í-, -y/ý- PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH

  PSANÍ -y/ý- PO SOUHLÁSKÁCH TVRDÝCH A -i/í- PO SOUHLÁSKÁCH MĚKKÝCH

  SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

  PSANÍ ú - ů

  PSANÍ SLOV S PŘÍPONAMI -ný, -ní; -ský

  PSANÍ PŘEDPON

  SKUPINY OBSAHUJÍCÍ -ě- nebo -je-

  PRAVIDLA PRO PSANÍ ČÁRKY VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ

  PRAVIDLA PRO PSANÍ ČÁRKY V SOUVĚTÍ

  ŘEČ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ

  KONTROLA PSANÝCH TEXTŮ

  JAZYKOVÁ KOMUNIKACE A SLOH (STYL)

  • Jazykové prostředky

  SLOHOTVORNÍ ČINITELÉ

  SLOHOVÉ POSTUPY

  ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ STYLY

  ZÁKLADNÍ SLOHOVÉ ÚTVARY

  • Vypravování
  • Popis statický - popis dynamický
  • Výklad
  • Úvaha - esej

  ROZDÍLY MEZI MLUVENÝMI A PSANÝMI PROJEVY

  PŘIJÍMÁNÍ JAZYKOVÉHO PROJEVU posluchačem či čtenářem

  VEŘEJNÝ ŘEČNICKÝ PROJEV (přímý či nepřímý kontakt s posluchači)

  SLOVNÍČEK PUBLICISTICKÝCH TERMÍNŮ

  SLOVNÍČEK POJMŮ

  SLOVNÍČEK LATINSKÝCH NÁZVŮ

  VĚCNÝ REJSTŘÍK

  Seznam literatury

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?