Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Dějepis I. - Náměty pro tvořivou výuku - Podrobný manuál pro učitele

  Člověk a společnost - Inspirace a projekty

  Naše cena s DPH:
  250 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  František Čapka, Jitka Lunerová
  Nakladatel:
  SCIENTIA
  Kód zboží:
  53507
  EAN / ISBN:
  9788086960388
  SCIENTIA

  Popis produktu

  • Smyslem publikace je:
   ■ inspirovat a podpořit pedagogy v jejich úsilí uvést zásady RVP do praxe
   ■ nabídnout náměty všem učitelům dějepisu, ať už učí podle řady učebnic z nakladatelství Scientia či nikoliv
   ■ vytvořit kvalitní a pestrou databázi příspěvků a didaktických podkladů ve dvou příručkách

   Tato publikace vychází vstříc nově formulovaným cílům vzdělávání, které kladou důraz na efektivní vzdělávání a rozvíjení (celo)životních dovedností dítěte, na motivující hodnocení, aby žák zažíval radost a byl oceňován za to, co umí. Přispěje k tomu, aby žáci byli vedeni k hledání souvislostí, které jsou zjevné a v každodenním praktickém životě využitelné. Jednoznačně podporuje myšlenku RVP umět si v současné éře informační exploze informace najít, zhodnotit a využít (a samostatně prezentovat).

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  164

  O učebnici

  Pro učitele

  Metodicky zaměřený text je označen názvem inspirace a projekty. Již z uvedeného názvu vyplývá vlastní koncepce tohoto "pomocníka" učitele při výuce dějepisu pro období od nejstarších dějin až do poloviny 17. století.

  Vnitřní uspořádání této příručky plně koresponduje s učebnicemi Dějepis 6 a Dějepis 7 z nakladatelství Scientia. Při tvorbě jsme vycházeli zejména z těchto skutečností:

  1. Každá kapitola z uvedených učebnic je rozšířena o řadu didaktických podnětů a námětů, které umožní učiteli přiblížit, procvičit a dále prohloubit probírané téma, přičemž navržené náměty a postupy propojují učivo v rozličných souvislostech včetně mezipředmětových vztahů.

  2. Vedle prezentace převážně testových úkolů rozmanité podoby jsou nabízeny krátké ukázky z literatury, jejichž využití ponecháváme na Vaší libosti a úvaze, podmíněné především časovým možnostem a místním dispozicím

  3. Nabídky aktivit sledují vedle motivačního cíle i rozvinutí zájmu žáků o předmět dějepis prostřednictvím dialogu učitele se žáky, který nejlépe může rozvíjet jejich intelektuální úroveň.

  4. Metodické návrhy k jednotlivým částem učebnice sledují také prohloubení historického učiva pomocí didaktických prvků, které jsou žákům blízké, s využitím hravé a zábavné formy.

  5. Snahou bylo vycházet z věkové přiměřenosti žáků a jejich schopnosti si své znalosti formou procvičování dále upevňovat; tím by mělo docházet k prohlubování intelektu žáků a získané poznatky dále propojovat z pohledu časových, prostorových i věcných hledisek.

  6. Protože opěrným bodem výuky školního dějepisu zůstává i nadále osobnost učitele, může příručka přispět k rozvoji jeho vzdělanosti i charismatické stránky, pomocí níž pak dokáže učitel strhnout a zaujmout své žáky pro tento předmět.

  Naší snahou bylo přispět také k řešení nových nároků, jež vyvstávají před školním dějepisem, který se pohybuje v prostředí, pro nějž je charakteristické střetávání liberálních a unifikačních tendencí. Pro výuku dějepisu jsou stále příznačné sklony k fotografičnosti a encyklopedičnosti, jakož i model cyklického vzdělávání. Proto se příručka snaží přiblížit i problémy každodennosti v historickém vývoji, které mohou vyvolat zvýšený zájem žáků o předmět a také napomoci při vytváření jejich funkčních znalostí při osvětlování historických příčin problémů současného světa. Tím by se měl školní dějepis stát pro žáky více přitažlivějším, než je tomu dosud. 

  Obsah učebnice

  Předmluva, úvod

  • 1  Než vstoupíte do HISTORIE
  • 2  Co je pravěk a co nazýváme archeologií
  • 3  Doba kamenná, bronzová a železná
  • 4  Vznik a vývoj člověka
  • 5  Umění a náboženství v pravěku
  •     Souhrnné opakování - Pravěk

  Staroorientální státy

  • 6  Egypt
  • 7  Mezopotámie
  • 8  Foinikie (Fénicie)
  • 9  Chetitská říše
  • 10  Persie
  • 11  Starověká Palestina
  • 12  Starověká Indie
  • 13  Starověká Čína
  •       Souhrnné opakování - Staroorientální státy

  Antické státy

  • 14  Starověké Řecko
  • 15  "Temné" období Řecka
  • 16  Archaické období
  • 17  Co spojovalo všechny Řeky
  • 18  Řekové a perská říše
  • 19  Vzestup Athén
  • 20  Peloponéská válka a vzestup makedonie
  • 21  Říše Alexandra Velikého a období helénismu 
  •       Souhrnné opakování - Starověké Řecko
  • 22  Založení Říma a doba královská
  • 23  Raná římská republika
  • 24  Boj o Středomoří
  • 25  Pozdní republika
  • 26  Vznik císařství
  • 27  Vrcholné období říše (98-192 n. l.)
  • 28  Pozdní římské císařství (3.-5. století)
  • 29  "Barbarizace" římské říše
  •        Souhrnné opakování - Starověký Řím

  Středověk

  • 30  Co je středověk?
  • 31  Antický odkaz a Evropa "barbarů"
  • 32  Církev na rozhraní epoch
  • 33  Franská říše
  • 34  Římské dědictví na Východě
  • 35  Křesťanství mezi Východem a Západem
  • 36  Islám a křesťanský svět
  • 37  Počátky českých dějin - nástup Slovanů a Sámova říše
  • 38  České země v době Velkomoravské říše
  • 39  Zrození přemyslovského státu
  • 40  Střední a východní Evropa v raném středověku
  • 41  Otoni a sálské císařství
  • 42  Čechy v knížecí době
  • 43  Zápas o reformu a vítězná církev
  • 44  Počátky Anglie a Francie
  • 45  Evropa stýkání a potýkání kultur
  • 46  Itálie a Evropa mezi papežstvím a císařstvím
  • 47  Společnost a kultura vrcholného středověku
  • 48  Vznik a úloha měst
  • 49  Čechy v době přemyslovských králů
  • 50  První Lucemburkové na českém trůně
  • 51  Století velkých krizí
  • 52  Čechy na prahu husitských válek
  • 53  Doba husitských válek a jejich doznívání
  • 54  Od války k míru - království dvojího lidu
  • 55  Stavovská monarchie za vlády Jagellonců

  Raný novověk

  • 56  Nástup Habsburků a nové síly na evropském kontinentě
  • 57  Objevné plavby
  • 58  Renesance a reformace
  • 59  Habsburkové na českém trůně v předbělohorském období
  • 60  Obraz života v předbělohorské společnosti v českých zemích
  • 61  České země ve víru třicetileté války
  • 62  Třicetiletá válka v Evropě
  •        Souhrnné opakování - Středověk, raný novověk 

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?