Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Evropa do roku 1914 - Historie v dokumentech

  Naše cena s DPH:
  283 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Kvirenc Jan
  Nakladatel:
  DIALOG
  Kód zboží:
  13755
  EAN / ISBN:
  9788086761701
  DIALOG

  Popis produktu

  • Na více než 300 autentických dokumentech jsou představeny hlavní události dějin politických, náboženských, vojenských i hospodářských, nechybějí sondy do dějin kultury a každodennosti života obyčejných lidí.
  • Osobní výpovědi aktérů a vzpomínky pamětníků se střídají s oficiálními dokumenty, zařazeny jsou profily významných osobností a úvahy soudobých historiků.
  • Promluví k nám římští císařové i slavní filozofové, Richard Lví srdce, Kolumbus, Michelangelo, Machiavelli, Cromwell, Kateřina Veliká, Robespierre, Napoleon, Garibaldi, Bismarck a mnozí další.
  • Nahlédneme do Byzantské říše i světa islámu, poznáme zábavy a strasti obyčejných lidí i vládců, jejich jídelníček a módu, projdeme se klášterem, měšťanským domem, selským stavením, školou, továrnou, ale rovněž inkvizičním vězením a mučírnou.
  • Přiblížíme si život dětí, žen i manželské soužití, seznámíme se s různými politickými, náboženskými a filozofickými systémy, začteme se do slavných literárních památek (Písně o Rolandovi, Dekameronu, francouzská Encyklopedie aj.).
  • Zúčastníme se velkých bitev a rytířského turnaje, podnikneme plavbu kolem světa, připomeneme si dětskou křížovou výpravu, navštívíme sídla francouzských králů i židovské ghetto.
  • Dozvíme se, co byly Potěmkinovy vesnice, jestli existoval legendární král Artuš, jak se lékaři pokoušeli vypořádat s "černou smrtí", komu se říkalo "bič boží" nebo "kaprál na trůně".
  • Zeptáme se, o čem si psali papež s mongolským chánem, proč lidé ve středověku umírali mladí, jak měřili čas.
  • Kniha zahrnuje vývoj společnosti od dob starověkého Řecka a Říma až do začátku 20. století ve všech částech Evropy s přesahem do mimoevropských světů (křížové výpravy, objevné plavby, vznik USA).
  • Všechny přehledně uspořádané dokumenty navíc doprovázejí věcné komentáře s motivačními otázkami a návody, jak s nimi pracovat.
  • Významnou složkou publikace je obrazová příloha, která čítá přes 300 převážně dobových vyobrazení a fotografií významných památek.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  233

  O učebnici

  Jistě jsou mezi námi mnozí, kteří v dnešní uspěchané a rozostřené (post)moderní době nad úvodním citátem ze spisu Aenea Silvia Piccolominiho (známe jej též jako papeže Pia II.) zavrtí trochu nevěřícně hlavou. Historie již pochopitelně není onou učitelkou života, jak ji v Řecku před skoro dvěma a půl tisíci lety konstituovali otcové evropského dějepisectví, Hérodotos aThúkýdidés, ale přesto..... Něco z onoho dřívějšího pojetí dějepisu v nás zřejmě zůstalo, i když si to nechceme nahlas přiznat. Máme však pocit, že se za to stydět nemusíme.

  "Archivy a dokumenty jsou pamětí minulosti" - napsal v 16. století španělský král Filip II. Osměleni úspěchem naší chrestomatie České dějiny do roku 1914 (Historie v dokumentech), předkládáme dalších více než tři sta příběhů našich předků. Časově paralelní svazek je tentokrát zaměřen na dějiny Evropy. Vyprávět takové příběhy není zdaleka jednoduché - vždyť co je vlastně Evropa, co jsou evropské dějiny? Dějiny jednotlivých zemí? Dějiny civilizace? Nechme však teoretických úvah. 

  Východiskem jsme učinili - možná poněkud prozaicky (a jistě mnohé neuspokojíme) - potřeby školní středoškolské výuky. Namíchali jsme koktejl z dějin politických, vojenských, církevních, hospodářských a v nejširším slova smyslu kulturních, nechybějí sondy do dějin každodenností, státu a práva, filozofie, literatury, výtvarného umění..... To vše při vědomí omezeného rozsahu celé knihy. Snad v ní učitelé, studenti různých typů škol a v neposlední řadě i další zájemci o historii najdou alespoň něco pro svou inspiraci. Ať už pro práci, studium nebo volný čas, ať už pro souvislé čtení nebo třeba jen pro namátkové listování.

  Na úvod - v kapitole Zrození Evropy - zařazujeme dva obecnější texty o našem kontinentu, texty, jež od sebe dělí přesně dvě tisíciletí. A potom už následuje přes 330 hesel, zahrnujících na šest set úryvků z pramenů a literatury nejrůznějšího druhu, od antiky (víme, že by si zasloužila větší prostor, než jsme ji vymezili) po začátek 20. století. V zájmu větší obsahové provázanosti dáváme místy přednost tematickému řazení před přísnou chronologií. Snad uvítáte, že komentáře k dokumentům zahrnují motivační a návodné otázky, jak s texty pracovat.   

  Pochopitelně jsme nechtěli dublovat informace z předchozích titulů o českých dějinách, s nímž tato publikace tvoří spřízněnou dvojici. Nevyhýbáme se však použití pramenů české provenience ani tématům, která jsou společná zemím našeho regionu či jsou celoevropská (např. dějiny hmotné i duchovní kultury). Rámec "starého kontinentu" naopak vědomě překračujeme v souvislosti s křížovými výpravami, zámořskými objevy a kolonialismem. Pramenné citace navíc doprovází několik úryvku z děl českých a evropských historiků z konce 20. a začátku 21. století. Jejich prostřednictvím přibližujeme některá z témat, jež se třeba zatím s běžně vydávanými učebnicemi míjejí. Snad takové poznatky či úvahy budou pobídkou k další četbě.  

  Obsah učebnice

  I.  Zrození Evropy 

  1. Únos Evropy
  2. Zrození Evropy

  II.  Starověké Řecko a Řím 

  1. Homérův svět Řeků.....
  2. Dobrodružství archeologie: Schliemannova Trója .....
  3. Olympijské hry .....
  4. Velká řecká kolonizace .....
  5. Athény za Solóna .....
  6. Raná řecká tyranida .....
  7. Kleisthenés .....
  8. Bitva u Marathónu / 490 ....
  9. Bitva u Thermopyl a Salamíny / 480 ....
  10. Athénský námořní spolek a mír s Peršany ....
  11. Periklés ....
  12. Thúkýdidés - "otec kritického dějepisectví" ....
  13. Peloponéská válka ....
  14. Spartská výchova ....
  15. Aristotelés o otroctví ....
  16. Vzestup Makedonie ....
  17. Bitva u Chairóneie / 338 ....
  18. Alexandr Makedonský ....
  19. Založení Říma / 753 ....
  20. Etruskové ....
  21. Patricijové a plebejové ....
  22. Ovládnutí Apeninského poloostrova ....
  23. Punské války ....
  24. Řecko pod nadvládou Říma / 146 ....
  25. Reformy bratří Gracchů ....
  26. Sullova diktatura ....
  27. Spartakovo povstání ....
  28. Občanská válka: Caesar a Pompeius ....
  29. Gaius Iulius Caesar ....
  30. Císař Augustus ....
  31. Křesťanství ....
  32. Pronásledování křesťanů ....
  33. Výbuch Vesuvu / 79 ....
  34. Největší rozsah impéria ....
  35. Marcus Aurelius ....
  36. Krize říše ve 3. století ....
  37. Diocletianus a počátky dominátu ....
  38. Edikt milánský / 313 ....
  39. O vpádu barbarů ....
  40. Zánik říše západořímské / 476 ....

  III.  Raný středověk (5.-10. stol.) 

  1. Hunové ....
  2. Bitva u Adrianopole /378 ....
  3. Vyznání sv. Augustina ....
  4. "Temná doba" stěhování národů ....
  5. Attila a bitva na Katalaunských polích / 451 ....
  6. Chlodvíkův křest ....
  7. Kníže a kněží ....
  8. Frankové ....
  9. Britové, Sasové a král Artuš ....
  10. Christianizace Anglů ....
  11. Benediktini ....
  12. Justiniánův kodex .....
  13. Povstání Nika / 532 ....
  14. Césaropapismus v Byzanci ....
  15. Byzantský ceremoniál ....
  16. Ikonoklasmus ....
  17. Korán ....
  18. Evropa a islám ....
  19. Arabové, Byzanc a dědictví antiky
  20. Počátky lenních vztahů ....
  21. Konec vlády Merovejců / 751 ....
  22. Vznik církevního státu ....
  23. Osobnost Karla Velikého ....
  24. Války Karla Velikého ....
  25. Píseň o Rolandovi ....
  26. Karel Veliký císařem /800 ....
  27. Nařízení Karla Velikého ....
  28. Osobnosti karolínské renesance ....
  29. Verdunská smlouva / 843 ....
  30. Vikinské nájezdy ....
  31. Život Vikingů ....
  32. Život Slovanů ....
  33. Počátky slovanské vzdělanosti ....
  34. Alfred Veliký ....
  35. Výboje Maďarů a bitva na Lechu / 955 ....
  36. Ota I. císařem římským /962 ....
  37. Volba římského krále ....
  38. Počátky Piastovců ....
  39. Hugo Kapet francouzským králem / 987 ....
  40. Kníže Vladimír a pokřesťanštění Rusi / 988/89 ....
  41. Jaroslav Moudrý ....
  42. Vikingové v Americe ....
  43. Sjednocování Norska ....
  44. Království uherské ....
  45. Bulharská říše ....
  46. "Boží příměří"....

  IV.  Vrcholný a pozdní středověk (11.-15. stol.) 

  1. Učení o trojím lidu ...
  2. Poddaní .... 
  3. Kdy začínal nový rok? ....
  4. Hladomory ....
  5. O lékařském umění ....
  6. Velké schizma / 1054 ....
  7. Bitva u Hastingsu /1066 ....
  8. Kniha Posledního soudu ....
  9. Dictatus papae ....
  10. Pokoření v Canosse / 1077 ....
  11. Reconquista ....
  12. Vyhlášení křížové výpravy /1095 ....
  13. Dobytí Jeruzaléma /1099 ....
  14. Chorvatsko a Uhry ....
  15. Konkordát wormský / 1122 ....
  16. Svatojakubská pouť ....
  17. Strach, démoni a středověký zemědělec ....
  18. Zrození gotiky: katedrála ....
  19. Eleonora Akvitánská ....
  20. Fridrich Barbarossa v Itálii ...
  21. Templářský řád ....
  22. Křižáci proti Slovanům ....
  23. Proč se stát křižákem ....
  24. Bitva u Hattinu / 1187 ....
  25. Ženy bojovnice? ....
  26. Richard Lví srdce v zajetí ....
  27. Lenní smlouvy a přísahy ....
  28. Dědičnost lén ....
  29. Dobytí Konstantinopole křižáky / 1204 ....
  30. Dětská křížová výprava / 1212 ....
  31. Albigenští kacíři ....
  32. Bitva u Bouvines / 1214 ....
  33. Osobnost Filipa II. Augusta ....
  34. Velká listina svobod / 1215 ....
  35. Městská práva ....
  36. Kolonizace a polabští Slované .....
  37. Hanza ...
  38. Řád německých rytířů ....
  39. Bitva na Kalce / 1223 ....
  40. Tataři v Evropě ....
  41. Mongolský chán a papež ...
  42. O životě Mongolů ....
  43. Alexandr Něvský ....
  44. Pád Akkonu / 1291 ....
  45. O významu křížových výprav ....
  46. Svatý rok ...
  47. Filip IV. Sličný ....
  48. Uhry po vymření Arpádovců / 1301 ....
  49. Švýcaři proti Habsburkům ....
  50. Život v italských městech ....
  51. Odvrácená tvář města ....
  52. První morová epidemie ....
  53. Mor ve Florenciii ....
  54. Pronásledování židů ....
  55. Stoletá válka: příběh z Calais
  56. Povstání stoleté války: Wat Tyler....
  57. Dvorská slavnost ....
  58. Lov - sport i zábava ....
  59. Hry dětí ....
  60. Měšťanský jídelníček ....
  61. Rytířské turnaje ....
  62. Bitva na Kulikovském poli / 1380 .....
  63. Turci na Balkáně ....
  64. Pohanství na Litvě ...
  65. Papežské schizma ....
  66. Příchod Romů ....
  67. Jana z Arku ...
  68. Dobytí Konstantinopole Turky / 1453 ....
  69. Ivan III. se zbavuje Tatarů /1480 ....
  70. Generální stavy ve Francii ....
  71. Nástup Tudorovců / 1485 ....

  V.  Raný novověk I (1492-1618) 

  1. Jindřich Mořeplavec ....
  2. Pověření pro Kryštofa Kolumba / 1492 ....
  3. Kryštof Kolumbus v Americe /1492 ....
  4. Smlouva z Tordesillas / 1494 ....
  5. Portugalci v zámoří ....
  6. Obchod s otroky ....
  7. První informace o Novém světě ....
  8. Magalhaesova plavba kolem světa / 1519-22 ....
  9. Dobývání: střet civilizací ....
  10. Císař Maxmilián I. .....
  11. Renesanční papežství ....
  12. Michelangelo Buonarroti ....
  13. Niccolo Machiavelli - Vladař ....
  14. Španělsko evropskou mocností ...
  15. Tizian životopiscem Karla V.? ....
  16. Erasmus Rotterdamský ....
  17. Turci u Moháče a Vídně / 1526-29 ....
  18. Turek - "dědičný nepřítel křesťanů" ....
  19. Martin Luther a počátky reformace ....
  20. Z myšlenek Martina Luthera ....
  21. Německá selská válka / 1524-26 ....
  22. Münsterská komuna novokřtěnců ....
  23. Jindřich VIII. a anglikánská církev ....
  24. František I. a jeho dvůr ....
  25. Kalvinismus ....
  26. Augsburský mír /1555 ....
  27. Tridentský koncil ....
  28. Jezuitský řád ....
  29. Manufaktury ....
  30. Žena v 16. století ....
  31. Rodina a výchova na východě Evropy ....
  32. Móda doby renesance ....
  33. V inkviziční mučírně ....
  34. Čarodějnické procesy ...
  35. Katovské řemeslo ....
  36. Livonské války / 1558-83 ....
  37. Lublinská unie /1569....
  38. Polsko stavovským státem ....
  39. Osobnost Maxmiliána II. ....
  40. Hospodářský úpadek Španělska ....
  41. Filip II. ....
  42. Nizozemské provincie proti Španělsku ....
  43. Bitva u Lepanta /1571 ....
  44. Bartolomějská noc /1572 ....
  45. Vznik samostatného Nizozemí /1581 ....
  46. Alžběta I. a Marie Stuartovna ....
  47. Španělská "neporazitelná" Armada /1588 ....
  48. Edikt nantský / 1598....
  49. Benátky ....
  50. Nástup Romanovců /1613 ....
  51. Renesanční astronomie ....

  VI.  Raný novověk II (17.-18. stol.) 

  1. Průměrný věk: společnost mladých? ....
  2. Světlo a rytmus práce ....
  3. Piráti: dobrodruzi, či podnikatelé? ....
  4. Ludvík XIII. a kardinál Richelieu ....
  5. Žoldnéři třicetileté války ....
  6. Bitva u Lützenu /1632 ....
  7. Vestfálský mír / 1648 ....
  8. Kristina Švédská ....
  9. Petice parlamentu / 1628 ....
  10. Oliver Cromwell ....
  11. Dohoda lidu: o demokracii a vládě ....
  12. Poprava Karla I. / 1649 ....
  13. Anglie republikou /1649 ....
  14. Zákon o plavbě / 1651 ....
  15. Cromwell lordem protektorem ....
  16. Restaurace Stuartovců / 1660  ....
  17. Zákon o právech /1689 ....
  18. Polské šlechtické svobody ....
  19. Turci u Vídně /1683 ....
  20. Absolutismus ....
  21. Osobnost Ludvíka XIV. ....
  22. Dvůr Ludvíka XIV. ....
  23. Merkantilismus ....
  24. Zrušení ediktu nantského / 1685 ....
  25. Ludvík XIV. a války o španělské dědictví ....
  26. Vznik Velké Británie / 1707 ....
  27. Britský monopol na obchod s otroky ....
  28. Pragmatická sankce /1713 ....
  29. Osobnost Petra Velikého ....
  30. Petr a Alexej: otec a syn ....
  31. Rusko v severní válce ....
  32. Petr I. poevropšťuje Rusko ....
  33. Století vědy ....
  34. O společenské smlouvě ....
  35. Vznik Pruského království / 1701 ....
  36. Prusko Fridricha Viléma I. ....
  37. Osvícenský absolutismus v Prusku ....
  38. Sedmiletá válka ....
  39. Cechovní řemeslo versus manufaktura ....
  40. Nevolnictví v Rusku ....
  41. Montesquieu: O duchu zákonů ....
  42. Denis Diderot o Encyklopedii ....
  43. Fyziokratismus ....
  44. Hospodářský liberalismus ....
  45. Deklarace nezávislosti USA / 1776 ....
  46. První dělení Polska / 1772 ....
  47. Politika Kateřiny II. ....
  48. Potěmkinovy vesnice ....
  49. Osobnost Kateřiny II. ....
  50. Zánik Polska / 1795 ....
  51. Venkovská škola ....
  52. Radosti a strasti ženského údělu ....

  VII.  Novověk (1789-1914) 

  1. Co je Třetí stav? ....
  2. Generální stavy a Národní shromáždění ....
  3. Dobytí Bastily / 14. 7. 1789 ....
  4. Deklarace lidských a občanských práv / 26.8. 1789 ...
  5. "Revoluce strašná i skvělá" ....
  6. Revoluční válka ....
  7. Poprava Ludvíka XVI. / 1793 ....
  8. Jakobínský převrat / 1793 ....
  9. Revoluční teror ....
  10. Devátý thermidor / 1794 ... 
  11. Období direktoria ....
  12. Zahraniční ohlas revoluce ....
  13. Císař Napoleon ...
  14. Francie a Španělsko ....
  15. Tažení do Ruska / 1812 ....
  16. Napoleonův pád ....
  17. Svatá aliance / 1815 ....
  18. Německý spolek / 1815 ....
  19. Kníže Metternich ....
  20. Národní hnutí ....
  21. Co je národ? ....
  22. Povstání děkabristů / 1825 ....
  23. Červencová revoluce ve Francii / 1830 ....
  24. Poláci v boji za samostatnost ....
  25. Irové proti Británii ....
  26. Za jednotnou Itálii ....
  27. Průmyslová revoluce: Manchester ....
  28. Průmyslová revoluce: práce žen ....
  29. Utopičtí socialisté ....
  30. Manifest komunistické strany /1848 .....
  31. Revoluce 1848 ve Francii ....
  32. Frankfurtský sněm a sjednocení Německa / 1848-49 ....
  33. Technické novoty: telegraf a železnice ....
  34. Charles Darwin: O původu čověka ....
  35. Krymská válka ....
  36. Válka očima vojáka ....
  37. Sjednocení Itálie / 1859-61 ....
  38. Garibaldiho tažení na Řím / 1862 ....
  39. Mezinárodní Červený kříž /1863 ....
  40. Feniani za svobodné Irsko ....
  41. Bismarck o prusko-rakouské válce / 1866 ....
  42. Bitva u Sedanu / 1870 ....
  43. Pařížská komuna /1871 ....
  44. Počátky sociálního zákonodárství .....
  45. Je libo "honzíka"? ....
  46. Příběh sufražetky ....
  47. Konzervativci a liberálové o koloniích ....
  48. Spolek tří císařů / 1873 ....
  49. Berlínský kongres / 1878 .....
  50. Dvojspolek a Trojspolek / 1879/82
  51. Anarchismus .....
  52. Atentát na cara Alexandra II. / 1881 ....
  53. Židé a antisemitismus ....
  54. Dreyfusova aféra ....
  55. Sionismus .....
  56. Encyklika Rerum novarum / 1891 .....
  57. Revizionismus .....
  58. Slováci pod tlakem maďarizace ....
  59. Obnovení olympijských her /1896 .....
  60. Pokroky vědy .....
  61. Královna Viktorie .....
  62. Německo ve světové politice ....
  63. Evropské imperiální myšlení .....
  64. Dráha Berlín - Bagdád .....
  65. Nobelovy ceny .....
  66. Ruská "krvavá neděle" / 1905 .....
  67. Trojdohoda / 1907 ....
  68. Mírové konference v Haagu ....
  69. Revoluce a státní převrat v Portugalsku / 1910 ....
  70. Balkánské války ....
  71. "Vyhování tvrdé..." ....
  72. Moderní umění ....
  • Prameny a literatura
  • Výběrový rejstřík 

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?