Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Fyzika v kostce pro střední školy

  Doplňková učebnice nejen k maturitní zkoušce

  Naše cena s DPH:
  230 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Vladimír Lank, Miroslav Vondra
  Nakladatel:
  FRAGMENT
  Kód zboží:
  25580
  EAN / ISBN:
  9788025302286
  FRAGMENT

  Popis produktu

  Přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice fyziky pro střední školy.

  Učebnice v novém a praktickém formátu shrnuje přehledně veškeré učivo fyziky probírané na středních školách a je nejen výbornou učební pomůckou pro každého studenta SŠ, ale také přípraví k přijímacím zkouškám na vysokou školu. Řada .... v kostce je stále populárnější.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  184

  O učebnici

  Knížka je určena všem, kteří si potřebují zopakovat středoškolskou fyziku. Obsahuje přehled učiva základního kurzu fyziky na střední škole. Můžete ji použít při přípravě k maturitní zkoušce, pro přípravu k přijímacím zkouškám na vysokou školu a usnadní vám i domácí přípravu v průběhu studia, zejména při opakování tematických celků.

  Obsah učebnice

    1.  Základní pojmy

  • 1.1  Fyzikální veličiny a jednotky
  • 1.2  Rozdělení fyzikálních veličin a jednotek
  • 1.3  Skalární a vektorové fyzikální veličiny
  • 1.4  Měření fyzikálních veličin. Chyby měření

    2.  Kinematika

  • 2.1  Základní pojmy
  • 2.2  Rovnoměrný pohyb hmotného bodu
  • 2.3  Rovnoměrně zrychlený (zpomalený) pohyb
  • 2.4  Volný pád
  • 2.5  Skládání pohybů
  • 2.6  Rovnoměrný pohyb HB po kružnici (rotační pohyb)
  • 2.7  Rovnoměrně zrychlený (zpomalený) pohyb HB po kružnici

    3.  Dynamika

  • 3.1  Síla a její účinky
  • 3.2  První pohybový zákon - zákon setrvačnosti
  • 3.3  Hybnost. Zákon zachování hybnosti
  • 3.4  Druhý pohybový zákon - zákon síly
  • 3.5  Třetí pohybový zákon - zákon akce a reakce
  • 3.6  Smykové tření a valivý odpor
  • 3.7  Dostředivá síla
  • 3.8  Setrvačné síly
  • 3.9  Coriolisova síla

    4.  Mechanická práce. Mechanická energie

  • 4.1  Mechanická práce
  • 4.2  Kinetická (pohybová) energie. Potenciální (polohová) energie
  • 4.3  Zákon zachování mechanické energie
  • 4.4  Výkon. Příkon. Účinnost
  • 4.5  Ráz těles

    5.  Gravitační pole

  • 5.1  Newtonův gravitační zákon
  • 5.2  Intenzita gravitačního pole
  • 5.3  Tíhová síla. Tíha
  • 5.4  Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země
  • 5.5  Pohyby v centrálním gravitačním poli Země
  • 5.6  Keplerovy zákony

    6.  Mechanika tuhého tělesa

  • 6.1  Moment síly vzhledem k ose otáčení. Momentová věta
  • 6.2  Skládání sil. Rozklad sil. Dvojice sil
  • 6.3  Těžiště tuhého tělesa
  • 6.4  Rovnovážné polohy tělesa
  • 6.5  Stabilita tělesa
  • 6.6  Jednoduché stroje
  • 6.7  Kinetická energie tuhého tělesa. Moment setrvačnosti

    7.  Mechanika kapalin a plynů

  • 7.1  Vlastnosti kapalin a plynů
  • 7.2  Tlak v kapalinách a plynech
  • 7.3  Tlak v kapalinách vyvolaný tíhovou silou
  • 7.4  Tlak vyvolaný tíhou vzduchu
  • 7.5  Vztlaková síla v tekutinách. Archimedův zákon
  • 7.6  Proudění ideálních tekutin. Rovnice kontinuity. Bernoulliho rovnice
  • 7.7  Obtékání těles reálnou kapalinou

    8.  Molekulová fyzika a termodynamika

  • 8.1  Kinetická teorie látek
  • 8.2  Veličiny popisující částice a jejich soustavy
  • 8.3  Termodynamický stav soustavy. Termodynamický děj
  • 8.4  Vnitřní energie. Teplo
  • 8.5  První termodynamický zákon
  • 8.6  Teplota a její měření
  • 8.7  Stanovení tepla Q

    9.  Struktura a vlastnosti plynů

  • 9.1  Ideální plyn
  • 9.2  Střední kvadratická rychlost
  • 9.3  Tlak plynu
  • 9.4  Stavová rovnice ideálního plynu
  • 9.5  Práce plynu. Cyklický děj

  10.  Struktura a vlastnosti kapalin

  • 10.1  Struktura kapalin
  • 10.2  Povrchová vrstva. Povrchová energie. Povrchové napětí
  • 10.3  Styk kapaliny se stěnou nádoby. Kapilarita
  • 10.4  Teplotní objemová roztažnost kapalin

  11.  Struktura a vlastnosti pevných látek

  • 11.1  Krystalická mřížka
  • 11.2  Teplotní roztažnost pevných látek
  • 11.3  Deformace pevných látek

  12.  Změny skupenství

  • 12.1  Tání a tuhnutí
  • 12.2  Sublimace a desublimace
  • 12.3  Vypařování a kondenzace
  • 12.4  Fázový diagram

  13.  Kmitání mechanického oscilátoru

  • 13.1  Základní pojmy
  • 13.2  Kinematika harmonického kmitavého pohybu
  • 13.3  Dynamika harmonického kmitání
  • 13.4  Přeměny energie v mechanickém oscilátoru
  • 13.5  Nucené kmitání oscilátoru

  14.  Mechanické vlnění

  • 14.1  Základní pojmy
  • 14.2  Vlnění v řadě bodů
  • 14.3  Rovnice postupného vlnění
  • 14.4  Interference vlnění
  • 14.5  Stojaté vlnění
  • 14.6  Vlnění v izotropním prostředí
  • 14.7  Základní pojmy z akustiky
  • 14.8  Dopplerův jev

  15.  Elektrický náboj a elektrické pole

  • 15.1  Základní pojmy
  • 15.2  Elektrický náboj
  • 15.3  Elektrostatické silové působení. Coulombův zákon
  • 15.4  Intenzita elektrického pole
  • 15.5  Vodič a izolant v elektrickém poli
  • 15.6  Práce v elektrickém poli. Potenciál. Napětí
  • 15.7  Kapacita vodiče. Kondenzátor
  • 15.8  Pohyb částice s nábojem v elektrickém poli

  16.  Elektrický proud

  • 16.1  Základní pojmy
  • 16.2  Elektrický zdroj

  17.  Elektrický proud v kovech

  • 17.1  Vodivost kovů
  • 17.2  Elektrický odpor. Ohmův zákon pro část obvodu
  • 17.3  Práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu
  • 17.4  Kirchhoffovy zákony

  18.  Elektrický proud v polovodičích

  • 18.1  Vlastnosti polovodičů. Vlastní vodivost polovodičů
  • 18.2  Příměsové polovodiče. Nevlastní vodivost polovodičů
  • 18.3  Užití polovodičů

  19. Elektrický proud v kapalinách

  • 19.1  Vodivost kapalin. Elektrolýza
  • 19.2  Faradayovy zákony elektrolýzy

  20.  Elektrický proud v plynech a ve vakuu

  • 20.1  Základní pojmy
  • 20.2  Vedení elektrického proudu v plynech
  • 20.3  Samostatný výboj v plynu
  • 20.4  Elektrický proud ve vakuu. Katodové záření

  21.  Stacionární magnetické pole

  • 21.1  Základní pojmy
  • 21.2  Magnetická indukce
  • 21.3  Vzájemné silové působení rovnoběžných polovodičů s proudem
  • 21.4  Částice s nábojem v magnetickém poli
  • 21.5  Magnetický indukční tok
  • 21.6  Magnetický moment
  • 21.7  Magnetické vlastnosti látek 

  22. Nestacionární magnetické pole

  • 22.1  Elektromagnetická indukce
  • 22.2  Faradayův zákon elektromagnetické indukce. Lenzův zákon
  • 22.3  Vířivé proudy
  • 22.4  Vlastní indukce
  • 22.5  Vzájemná indukce
  • 22.6  Energie magnetického pole cívky

  23.  Střídavý proud

  • 23.1  Střídavé napětí
  • 23.2  Obvody střídavého proudu
  • 23.3  Efektivní hodnoty střídavého proudu. Výkon
  • 23.4  Alternátory. Trojfázová soustava střídavého napětí
  • 23.5  Transformátory

  24.  Elektromagnetické kmitání

  • 24.1  Elektromagnetický oscilátor
  • 24.2  Nucené kmitání
  • 24.3  Vznik elektromagnetického vlnění
  • 24.4  Vlastnosti elektromagnetických vln

  25.  Optika

  • 25.1  Základní pojmy
  • 25.2  Odraz a lom světla
  • 25.3  Disperze (rozklad) světla
  • 25.4  Interference světla
  • 25.5  Holografie
  • 25.6  Ohyb světla
  • 25.7  Polarizace světla
  • 25.8  Zobrazování optickými soustavami
  • 25.9  Základní pojmy geometrické optiky
  • 25.10  Zobrazení rovinným zrcadlem
  • 25.11  Zobrazení kulovým (sférickým) zrcadlem
  • 25.12  Zobrazování čočkami
  • 25.13  Oko
  • 25.14  Optické přístroje
  • 25.15  Elektromagnetické záření a jeho energie
  • 25.16  Tepelné záření. Záření černého tělesa
  • 25.17  Radiometrické a fotometrické veličiny

  26.  Speciální teorie relativity

  • 26.1  Mechanický (klasický, Gallileův) princip relativity
  • 26.2  Principy speciální teorie relativity
  • 26.3  Relativnost současnosti
  • 26.4  Dilatace (prodlužování) času
  • 26.5  Kontrakce (zkracování) délek
  • 26.6  Skládání rychlostí
  • 26.7  Relativistická hmotnost
  • 26.8  Relativistická hybnost
  • 26.9  Relativistická energie

  27.  Kvantová fyzika

  • 27.1  Fotoelektrický jev
  • 27.2  Foton. Comptonův jev
  • 27.3  Vlnové vlastnosti částic
  • 27.4  Ohyb částic

  28.  Fyzika atomového jádra a elektronového obalu

  • 28.1  Stavba atomu
  • 28.2  Kvantování energie atomu
  • 28.3  Franckův-Hertzův pokus
  • 28.4  Kvantově mechanický model atomu vodíku
  • 28.5  Atomy s větším počtem elektronů
  • 28.6  Laser
  • 28.7  Atomové jádro
  • 28.8  Radioaktivita
  • 28.9  Zákon radioaktivní přeměny
  • 28.10  Jaderné reakce
  • 28.11  Jaderný rektor
  • 28.12  Využití radionuklidů
  • 28.13  Detekce částic
  • 28.14  Urychlovače částic
  • 28.15  Částice
  • 28.16  Silové interakce

  29.  Astrofyzika

  • 29.1  Sluneční soustava
  • 29.2  Vzdálenosti hvězd
  • 29.3  Hmotnost hvězd
  • 29.4  Zářivý výkon a povrchové teploty hvězd
  • 29.5  Spektra hvězd
  • 29.6  Zdroje energie hvězd
  • 29.7  Stavové diagramy hvězd. Vývoj hvězd
  • 29.8  Struktura vesmíru

  Klíč k testům a příkladům

  Použitá literatura

  Rejstřík

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?