Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -15%

  • Sprechen Sie Deutsch ? 1 - učebnice

  Sprechen Sie Deutsch ? 1 - učebnice

  Učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. Kniha pro studenty.

  Naše cena s DPH:
  499 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  589 Kč
  Ušetříte:
  90 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Doris Dusilová, Vladimíra Kolocová, Lucie Brožíková, Ralf Goedert, Mark Schneider, Lenka Vachalovská, Jens Krüger
  Nakladatel:
  POLYGLOT SPOL.S R.O.
  Kód zboží:
  24728
  EAN:
  9788086195179
  ISBN:
  8086195171

  Popis produktu

  • Učebnice spojuje výhody tradičních a moderních učebnic němčiny.
  • Nabízí přehledný výklad gramatiky, širokou škálu cvičení na mluvnici, výslovnost, pravopis a slovní zásobu, náměty k mluvenému a psanému projevu.
  • Obsahuje rovněž pracovní sešit, mapy, slovníky a přehled gramatiky.
  • Učebnice byla schválena MŠMT ČR k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět německý jazyk.
  • Obsah učiva a jeho uspořádání, metody a formy práce v 1. díle umožňují dosažení referenční úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  300

  O učebnici

  Učebnice němčiny Sprechen Sie Deutsch? je adresována gymnáziím, středním školám a jazykovým kurzům obecně. Vychází vstříc jak studentům, jejichž cílem je praktické zvlánutí jazyka v běžných životních situacích, tak studentům s hlubším filologickým zájmem, kteří chtějí pokračovat ve studiu jazyka i po maturitě.

  Autory knihy jsou lektoři jazykové školy Polyglot, čeští učitelé a rodilí mluvčí, kteří mají zkušenosti s výukou českých studentů. Publikace se skládá z učebnice (její součástí je i pracovní sešit s klíčem), knihy pro učitele a kazet.

  Učebnice představuje komplex čtyř na sebe navazujících a vzájemně propojených dílů se stoupající náročností gramatického učiva a lexikálních jednotek. Předpokládáme, že každý díl lze probrat za cca 160 vyučovacích hodin.

  První díl je určen začátečníkům a je zakončen v rámci morfologie výkladem a procvičením préterita a perfekta, z hlediska probraných syntaktických jevů základními typy vedlejších vět. V oblasti lexikální je student vybaven základní slovní zásobou z nejdůležitějších okruhů běžné konverzace v rozsahu 840 slov.

  Jednotlivé lekce jsou členěny do tří oddílů. Oddíl A zahrnuje úvodní text, jehož autorem je rodilý mluvčí, dále pak vypsanou slovní zásobu a výklad nové gramatiky s krátkým procvičením. Slovíčka a fráze k osvojení jsou opatřeny českým ekvivalentem, rovněž systematický výklad gramatiky je podán v češtině. V oddíle B najdou studenti a učitelé dostatečné množství cvičení na gramatiku, slovní zásobu, fonetiku, porozumění textu atd. Oddíl C nezpracovává nové gramatické jevy, ale slouží k dalšímu procvičení a doplnění konverzačního tématu. Tato část lekce poskytuje nejrůznější náměty na hry, podněty k diskusi aj. Postupně jsou do oddílu C zařazovány texty přinášející populární formou základní informace o reáliích německy mluvících zemí. O míře využití jednotlivých cvičení v oddíle C rozhodne sám učitel podle hodinové dotace.

  Druhé, přepracované vydání 1. dílu učebnice, které již odpovídá novým pravidlům německého pravopisu, zohledňuje také některé náměty a připomínky z řad uživatelů - učitelů různých typů středních a jazykových škol. Jsou zde zařazeny další dvě lekce, což umožnilo snížit penzum gramatiky i lexiky v jednotlivýh lekcích. Před první lekcí je předřazena tzv. nultá lekce, určená úplným začátečníkům. Obsahuje fonetická cvičení, která umožní základní nácvik výslovnosti nejprve na jednotlivých slovech, později v rámci jednoduchých slovních spojení a rozhovorů, vycházejících ze slovní zásoby následující první lekce. Rozšířena jsou také cvičení na práci s textem, fonetická cvičení, cvičení zaměřená na samostatný ústní a písemný projev aj.

  Nedílnou součástí učebnice je pracovní sešit s klíčem, mapová příloha, přehled probrané gramatiky a slovníčky.

  Učebnice vychází z normy spisovného německého jazyka. Přihlíží také k tomu, které z nabízených variant jsou v živém jazyce frekventované a produktivní.   

  Obsah učebnice

  ÚVOD

  POZNÁMKY K FONETICE

     0.  ERSTE SCHRITTE

      1.  ERSTE KONTAKTE: AUF DER PARTY

  • Člen - Osobní zájmena v 1. pádě - Časování slove v přítomném čase - Vykání - Časování slovesa sein v přítomném čase - Pořádek slov v oznamovací větě - Pořádek slo v tázací větě

      2.  ALTER, BERUF, WOHNORT: KENNEN SIE SCHON.....?

  • Silné skloňování podstatných jmen se členem určitým a neurčitým v jednotném čísle - Vynechávání členu u podstatných jmen - Časování slovesa haben v přítomném čase - Zápor (nein, nicht, kein) - Přídavné jméno v přísudku - Základní číslovky

     3.  EINKäUFE:  EIN GESCHENK FüR MANFRED

  • Předložky se 3. pádem - Předložky se 4. pádem - Skloňování osobních zájmen - Pořadí předmětů v německé větě - Nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací - Skloňování tázacích zájmen wer was

     4.  ESSEN UND TRINKEN (ESSGEWOHNHEITEN, IM RESTAURANT): WAS ISST FAMILIE TETZLAFF?

  • Přivlastňovaí zájmena - Vyjadřování českého stůj - Časování sloves se změnou kmene v přítomném čase - Rozkazovací způsob - Určování času

     5.  WOHNEN: PIEPENBROCKS UMZUG

  • Slabé skloňování podstatných jmen v jednotném čísle - Množné číslo podstatných jmen - Předložky se 3. a 4. pádem - Slovesa stehen - stellen, liegen - legen - Vazba es gibt

     6.  ESSEN UND TRINKEN (EINKAUFEN UND KOCHEN): DIE GEBURTSTAGSFEIER

  • Skloňování zájmena dieser - Skloňování zájmena jeder (alle) - Způsobová slovesa a sloveso wissen - Označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách - Doch v odpovědi na zápornou otázku - Záporná předpona un-

     7.  WIEDERHOLUNG: IM FERNSEHSTUDIO

  • Der Tramper - Kontaktanzeigen - Wohnen in Berlin - Wem hilfst du?

     8.  WOCHENPLAN: IM FITNESSCENTER

  • Slovesa s neodlučitelnými předponami - Slovesa s odlučitelnými předponami - Zvratná slovesa a jejich časování v přítomném čase - Přítomný čas sloves typu unterhalten, einladen - Časové údaje - Použití früh bald

     9.  REISEN (REISEPLäNE): WOHIN FAHREN WIR IN URLAUB?

  • Stupňování přídavných jmen v přísudku - Stupňování příslovcí - Zeměpisná jména - Souřadící spojky - Bezespojkové věty

  10.  SCHULE, BERUF: EINE KLASSENARBEIT

  • Časování slovesa werden v přítomném čase - Préteritum - Zájmeno jemand - Zápor nichts, niemand, nie (mals)

  11.  FREIZEIT UND HOBBYS: LEUTE UND IHRE HOBBYS

  • Perfektum - Přítomný čas sloves zakončených na -eln, -ern - Podmět man es - Použití allein selbst

  12.  KöRPER UND GESUNDHEIT: BEIM ARZT

  • 1. budoucí čas - Slovosled ve vedlejší větě - Perfektum způsobových sloves a slovesa wissen - Shoda podmětu a přísudku - Sloveso tun

  13.  REISEN (WEGBESCHREIBUNG): PAVELS REISE

  • Vazby sloves, podstatných a přídavných jmen - Zájmenná příslovce - Vlastní jména osob - Přímý pořádek slov v otázce zjišťovací - Použití wie als při překladu českého jako

  14.  WIEDERHOLUNG: IN DER KNEIPE

  • Liebe Veronika, lieber Steffen! - Stellenangebote - Viele Schreiben und ein Misserfolg - Till Eulenspiegel - J. P. Hebel: Ein Wort gibt das andere

  MAPY

  PRACOVNÍ SEŠIT

  1. lekce
  2. lekce
  3. lekce
  4. lekce
  5. lekce
  6. lekce
  7. lekce
  8. lekce
  9. lekce
  10. lekce
  11. lekce
  12. lekce
  13. lekce
  14. lekce

  KLÍČ K PRACOVNÍMU SEŠITU

  I.  PŘÍLOHA - PŘEHLED GRAMATIKY 

  II.  PŘÍLOHA - SLOVNÍK GRAMATICKÝCH POJMŮ

  III.  PŘÍLOHA - SLOVNÍK    

   

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Sprechen Sie Deutsch ? 1 - učebnice souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?