Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Komunikace v českém jazyce pro střední školy - Učebnice

  Výuka českého jazyka pomocí jednosvazkové učebnice po celou dobu studia. Přepracovaná verze učebnicové řady Český jazyk a komunikace pro střední školy. Reaguje na potřeby pedagogů odborných škol.

  Naše cena s DPH:
  335 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  384 Kč
  Ušetříte:
  49 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  P. Adámková, E. Beková a kol.
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  55567
  EAN / ISBN:
  9788073582289
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  • Přepracovaná verze učebnicové řady Český jazyk a komunikace pro střední školy. Reaguje na potřeby pedagogů odborných škol. Obsahuje témata věnovaná jazyku, slohu, komunikaci a práci s informacemi v jednom svazku – je vysoce flexibilní. Obsahuje výklad i praktické souvislosti.
  • Jednosvazková učebnice pokrývající celou dobu studia na střední škole, vytvořená podle RVP pro střední odborné vzdělávání. Je koncipovaná primárně pro hodinovou dotaci 1 hodina na jazyk, sloh a komunikaci týdně. Protože obsahuje veškerý materiál, může s ní však vyučující nakládat flexibilně.
  • Je určena k běžné výuce, zejména na středních odborných školách, příp. na gymnáziích s nízkou hodinovou dotací. Pomůže připravit i na maturitní zkoušku.
  • Je rozdělena do čtyř částí: Jazyk, Sloh, Komunikace, Práce s informacemi; v jejich rámci pak do tematických celků (Jazyk: Obecné poučení o jazyce, Hláskosloví, Pravopis, Nauka o slovní zásobě, Slovotvorba, Tvarosloví, Skladba, Nauka o textu, Vývoj jazyka; Sloh: Nauka o slohu, Funkční styl prostěsdělovací, Funkční styl řečnický, Funkční styl umělecký, Funkční styl publicistický, Funkční styl odborný, Funkční styl administrativní; Komunikace: Mezilidská komunikace, Komunikace na trhu práce, Masová komunikace).
  • Každý tematický celek se skládá z několika kapitol (2–16). Kapitoly mají rozsah jedné až tří stran (u jazyka a komunikace jsou většinou jednostránkové, u slohu většinou dvoustránkové).
  • Strana obsahuje úvodní motivační text s ilustrací, v levém sloupci výklad odpovídající RVP a strukturovaný pomocí dílčích nadpisů, v pravém sloupci doplňkové boxy s praktickými souvislostmi a přesahy, úkoly k ústnímu vypracování, odkazy na související témata. Liší se u různých typů kapitol, např. u jazykových kapitol je kladen důraz i na definice a strukturované příklady, ve slohu na vložené ukázky textů, v komunikaci na praktické dovednosti, sebeprosazení v komunikaci a budování mezilidských vztahů.
  • Učebnice obsahuje rozsáhlou přílohu ve formě komentovaných tabulek k celkům Pravopis, Tvarosloví, Skladba a ke slohu. Tabulky obsahují pravopisná pravidla, přehled skloňování a časování, doplnění učiva o názorné příklady – poslouží studentům při práci s pracovním sešitem namísto mluvnice.
  • Od ostatních učebnic se liší především důrazem na praktickou komunikaci a neustálým poukazováním na aplikaci v běžném životě a přesahy do praxe.

  Pracovní sešit k této učebnici je: zde

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  184

  O učebnici

  Rádi bychom vám představili učebnici českého jazyka a komunikace, určenou zejména pro studenty středních škol. Tato učebnice vznikla přepracováním čtyřdílné učebnicové řady Český jazyk a komunikace pro střední školy, která je vám stále k dispozici pro případ, že máte vyšší hodinovou dotaci, hlubší zájem o komunikaci nebo je vaše škola humanitně zaměřená.

  V přepracované verzi jsme zohlednili především potřeby pedagogů středních odborných škol. Text výkladu jsme zjednodušili a zpřehlednili, aby byl přístupnější třeba i pro technicky orientované žáky. Změnili jsme rovněž uspořádání kapitol - učivo je nyní rozděleno do čtyř částí: Jazyk, Sloh, Komunikace, Práce s informacemi. V učebnici tak najdete všechna témata jednotlivých částí pohromadě a vhodně na sebe navazující. Kapitoly už nejsou striktně omezeny na předem daný prostor, takže vedle jednostránkových kapitol najdete u složitějších témat i komplexnější kapitoly třístránkové. Tímto novým uspořádáním vycházíme vstříc požadavkům vyučujících, kteří tak mohou sami rozhodnout, jak rozdělí učivo do ročníků, zda budou střídat témata jazyková a komunikační, kdy budou které téma probírat, kolik času mu věnují apod.

  Při tvorbě učebnice jsme zohlednili Rámcový vzdělávací program pro odborné vzdělávání i Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, takže zde najdete vše potřebné pro řádné studium jazyka. Kromě toho vám však češtinu představíme jako nástroj komunikace. Znát strukturu jazyka totiž samo o sobě v běžném životě nestačí, a tak si dovolujeme vaší pozornosti doporučit zejména prakticky zaměřený celek Mezilidská komunikace. Rovněž vám doporučujeme používat přílohu a přehledovými tabulkami, v nichž najdete shrnuté poznatky z oblasti pravopisu, tvarosloví, skladby a funkčních stylů, doplněné o řadu názorných příkladů a vysvětlující komentáře. Věříme, že tabulky vhodně doplní vaši práci s výkladem a že vám pomohou látku lépe vstřebat.

  Učebnici doplňuje pracovní sešit, který s ní tvoří kompaktní celek. Poznatky získané v učebnici totiž obohacuje o možnost ověřit si jejich pochopení, aplikovat je v praxi, rozvíjet komunikační dovednosti i cit pro jazyk a posilovat čtenářskou gramotnost.      

  Obsah učebnice

  Struktura učebnice

  Komunikace, jazyk a sloh - Kdo s kým, jak a proč?

  JAZYK

  Obecné poučení o jazyce

  • Jazyk - Bez čeho nic nepovíš
  • Postavení češtiny mezi ostatními jazyky - jak se mluví ve světě
  • Charakteristika současné češtiny - Jak můj jazyk vypadá
  • Útvary národního jazyka - Kolik češtin znáš
  • Jazyková kultura - Nemluvit jak hotentot

  Hláskosloví

  • Hláskosloví - Co slyšíš, když mluvím
  • Hlásky a jejich změny v proudu řeči - Když hlasivky kmitají
  • Zvukové prostředky souvislé řeči - Jak je někdy víc než co
  • Spisovná výslovnost - Mluvit jako kniha

  Pravopis

  • Pravopis - Co je psáno, to je dáno
  • Psaní i/y - Bít, či nebýt?
  • Psaní ě/je/ně, ú/ů, s/z a souhláskových skupin - Není kůra jako kúra
  • Psaní velkých písmen - Písmeno s velkým P
  • Zkratky a značky a hranice slov v písmu - Zkrátit, spojit, rozdělit
  • Psaní slov přejatých - Jak zacházet s cizinci

  Nauka o slovní zásobě

  • Slovo, jeho forma a význam - Slovo do pranice
  • Významové vztahy mezi slovy - Když má někdo k sobě blízko
  • Slovní zásoba - Zásoby, které nedojdou
  • Změny slovní zásoby - Změna je život
  • Frazeologie - V zajetí frazémů
  • Slovníky - Kde všechna ta slova jsou

  Slovotvorba

  • Původ a příbuznost slov - Jak svět ke slovu přišel
  • Odvozování slov - Před kořenem, za kořenem
  • Skládání a zkracování slov - Stručně a výstižně

  Tvarosloví

  • Tvar slova - Tvárný jako plastelína
  • Slovní druhy - Kdo se hýbe a kdo ne
  • Mluvnické kategorie jmen - Na každý pád
  • Podstatná jména - Jen to, co je podstatné
  • Přídavná jména - Takový a makový
  • Zájmena - Co se skrývá za jménem
  • Číslovky - Nebýt jenom do počtu
  • Mluvnické kategorie sloves - Na mnoho způsobů
  • Slovesa - Časovaná bomba
  • Neohebné slovní druhy - Ani hnout!
  • Skloňování jmen cizího původu - Nebuďme si cizí

  Skladba

  • Věta a výpověď - Věta jako skládanka
  • Skladební vztahy - Není vztah jako vztah
  • Větné členy základní - Kdo chodí ve dvojici
  • Větné členy rozvíjející - Co všechno se dá rozvíjet
  • Souvětí - Když se věta s větou sejde
  • Členicí znaménka - Čárka, tečka, čárka
  • Odchylky od pravidelné větné stavby - Není to zvláštní?
  • Komunikační funkce výpovědi - Jakou to má funkci?
  • Pořádek slov - Ve správném sledu

  Nauka o textu

  • Soudržnost textu - Co drží text pohromadě
  • Členění textu - Rozděl, propoj, zdůrazni
  • Vzájemné vztahy textů - To už tady bylo

  Vývoj jazyka

  • Historický vývoj češtiny - A přece se mění!
  • Vývoj českého pravopisu - Jak se psalo brkem
  • Vývojové tendence v současné češtině - Kampak nás to táhne

  SLOH

  Nauka o slohu

  • Úvod do nauky o slohu - Není text jako text
  • Slohové postupy - Jak nejlépe postupovat

  Funkční styl prostěsdělovací

  • Charakteristika funkčního stylu prostěsdělovacího - Jak bychom to prostě řekli
  • Vybrané útvary funkčního stylu prostěsdělovacího - Kdo, kdy, kde a co
  • Formy komunikace (dialog a monolog) - Spolu, nebo každý sám?
  • Dopis a telefonát - Piš a volej!

  Funkční styl řečnický

  • Charakteristika funkčního stylu řečnického - Když se řeční se stylem
  • Vybrané útvary funkčního stylu řečnického - Kdy mluviti jako zlato
  • Diskuse a polemika - Je to věc diskuse

  Funkční styl umělecký

  • Charakteristika funkčního stylu uměleckého - Mít styl je umění
  • Vybrané útvary a žánry funkčního stylu uměleckého - Styl jedna báseň

  Funkční styl publicistický

  • Charakteristika funkčního stylu publicistického - Zaručeně čerstvé zprávy!
  • Vybrané útvary funkčního stylu publicistického - Co se stalo, komu a jak?
  • Reklama a inzerce - Kupte naše zboží, je boží!

  Funkční styl odborný

  • Charakteristika funkčního stylu odborného - Mezi námi odborníky
  • Vybrané útvary funkčního stylu odborného - Popsáno, zváženo a vyloženo
  • Literatura faktů - Učení nemusí být mučení

  Funkční styl administrativní

  • Charakteristika funkčního stylu administrativního - Na vědomost se dává
  • Vybrané útvary funkčního stylu administrativního - Nerušit, úřadujeme!
  • Útvary komunikace na trhu práce - Hola, práce volá!

  KOMUNIKACE

  Mezilidská komunikace

  • Základy mezilidské komunikace - Jak spolu mluvíme
  • Komunikační motivy - Proč spolu mluvíme
  • Neverbální komunikace - Co si sdělujeme beze slov
  • Transakční prostředí - V hlavní roli atmosféra
  • Zpětná vazba - Proč si někdy nerozumíme
  • Pokládání otázek - Otazníky kolem otázek
  • Empatická reakce - Jak pracovat s pocity druhých
  • Sdělování kritiky - Jak vyjádřit nespokojenost
  • Ocenění - Jak vidět to dobré
  • Motivace ke spolupráci - Jak táhnou za jeden provaz
  • Předpoklady pro zvládnutí konfliktů - Jak se nehádat
  • Komunikační fauly - Nefaulovat, prosím!
  • Prosazování názorů - Jak hledat společnou řeč
  • Prezentační dovednosti - Jeden na všechny - všichni na jednoho
  • Obrana vůči manipulaci - Kličky, tahy, manévry
  • Asertivita - Braňte se, ale férově!

  Komunikace na trhu práce

  • Komunikace při přijímacím řízení - Ukaž, co v tobě je !
  • Vztahy a komunikace v zaměstnání - Válka na pracovišti?
  • Komunikace v pracovním týmu - Víc hlav víc ví
  • (Re)prezentace firemní kultury - V barvách zaměstnavatele

  Masová komunikace

  • Masová komunikace - Určeno masám
  • Funkce masových médií - Svět v obrazech
  • Síťová média - Zachyceno v síti
  • Aktivní publikum - Říkali to v televizi!

  PRÁCE S INFORMACEMI

  • Informační zdroje - Vím, že nic nevím
  • Informační instituce - Kde hledat a najít
  • Studium textu - Neztratit se mezi řádky

  Doporučená literatura

  Příloha

  • Pravopis
  • Tvarosloví
  • Skladba
  • Funkční styly
  • Prostředky uměleckých textů

  Rejstřík

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Komunikace v českém jazyce pro střední školy - Učebnice souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?