Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -17%

  • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy

  Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy

  Naše cena s DPH:
  189 Kč DPH 10%
  Původní cena s DPH:
  229 Kč
  Ušetříte:
  40 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Radek Chajda
  Nakladatel:
  OTTOVO NAKLADATELSTVÍ
  Kód zboží:
  54492
  EAN / ISBN:
  9788074514722

  Popis produktu

  • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy jsou nepostradatelnou pomůckou každého studenta.
  • Ottovo nakladatelství zvolilo nový přístup a přichází s prvními barevnými tabulkami. Výhodou použití barev je velmi přehledné členění a snadná orientace v tabulkách.
  • Jako rozšíření ve srovnání s jinými tabulkami je zařazena například barevná periodická tabulka prvků či mapa světa s vyznačením časových pásem, kromě standardních tabulek byly také zařazeny mnohé rozšiřující tabulky s užitečnými údaji.
  • Velký přehled vzorců rovněž doprovází barevné ilustrace.
  • Tabulky byly sestaveny s maximálním ohledem na praktičnost a snadné vyhledávání potřebných údajů.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  208

  O učebnici

  Matematické, fyzikální a chemické tabulky jsou nepostradatelnou pomůckou každého studenta střední školy. Nové tabulky Ottova nakladatelství byly sestaveny tak, aby se staly praktickým a užitečným nástrojem nejen pro studenty středních škol, ale také pro žáky základních škol. Proto jsou v nich například rozlišeny druhé a třetí mocniny i odmocniny. Matematická část tabulek obsahuje i hodnoty, jež je možné získat výpočtem na kalkulačce, které byste měli využít v situacích, kdy není povoleno její použití, případně tehdy, není-li kalkulačka vybavena příslušnou funkcí. V první části matematických tabulek jsou uvedeny standardní čtyřmístné hodnoty funkcí, protože většina úloh je stanovena s přesností na tři platné číslice. Ve druhé části jsou uvedeny hodnoty vícemístné, které je možné podle potřeby konkrétní situace zaokrouhlit. Fyzikální a chemická část tabulek není od sebe oddělena, protože jejich obsah se navzájem prolíná - zde bylo zvoleno členění podle jednotlivých vědních disciplín.

  Novinkou, která mí usnadnit orientaci v knize, je barevné odlišení tabulek. Každá část začíná uvedením použitých symbolů a končí vzorci pro výpočty. Přehled vzorců je důležitou součástí tabulek, neboť kromě těch nejpoužívanějších, u nichž je vhodné jejich pamětní zvládnutí, se studenti setkávají se značným množstvím dalších vzorců, které při studiu nebo i později využijí jen občas. V souladu se současnými didaktickými trendy se nepožaduje jejichpamětní zvládnutí, ale schopnost je vyhledat a správně použít. K tomu napomáhají i vysvětlující barevné ilustrace doplňující přehled vzorců.

  Tabulky obsahují také podrobnou barevně rozlišenou periodickou soustavu prvků. Oproti jiným tabulkám byl zařazen například přehled časových pásem na Zemi s jejich vyznačením na mapě světa a fotografie planet sluneční soustavy, která alespoň schematicky znázorňuje pořadí a vzdálenost planet od Slunce a jejich velikost. Kromě hodnot standardně zahrnutých ve všech středoškolských tabulkách zde také najdete rozšiřující informace, jejichž údaje vám mohou být užitečné.

  Obsah učebnice

  MATEMATICKÉ TABULKY

     1.  Matematické značky

  • 1.1  Logika a množiny
  • 1.2  Aritmetika a algebra
  • 1.3  Geometrie
  • 1.4  Základy matematické analýzy

     2.  Číselné tabulky

  • 2.1  Prvočísla
  • 2.2  Faktoriály
  • 2.3  Výrazy s odmocninami
  • 2.4  Výrazy s číslem π
  • 2.5  Výrazy s Eulerovým číslem
  • 2.6  Převrácené hodnoty
  • 2.7  Druhé a třetí mocniny a odmocniny
  • 2.8  Druhé mocniny desetinných čísel
  • 2.9  Čtvrté a páté mocniny a odmocniny
  • 2.10  Hodnoty exponenciální funkce
  • 2.11  Přirozené logaritmy
  • 2.12  Dekadické logaritmy
  • 2.13  Průběh goniometrických funkcí
  • 2.14  Přehled hodnot goniometrických funkcí v intervalu (0; π/2)
  • 2.15  Hodnoty funkce sin α s intervalem 10´
  • 2.16  Hodnoty funkce tg α s intervalem 10´
  • 2.17  Hodnoty goniometrických funkcí sin α, cos α, tg α, cotg α
  • 2.18  Převod stupňů na vteřiny
  • 2.19  Převod minut na vteřiny
  • 2.20  Převod minut na stupně
  • 2.21  Převod stupňů na radiány
  • 2.22  Převod radiánů na stupně, minuty a vteřiny
  • 2.23  Úročitel
  • 2.24  Odúročitel
  • 2.25  Umořovatel
  • 2.26  Střadatel
  • 2.27  Posloupnosti
  • 2.28  Formáty papíru
  • 2.29  Řecká abeceda
  • 2.30  Hebrejská abeceda
  • 2.31  Římské číslice

    3.  Přehled matematických vzorců 

  • 3.1  Zápis přirozených čísel, reálná čísla
  • 3.2  Vlastnosti početních výkonů
  • 3.3  Operace se zlomky
  • 3.4  Komplexní čísla
  • 3.5  Výroková logika
  • 3.6  Množiny a intervaly
  • 3.7  Mocniny, odmocniny a mnohočleny
  • 3.8  Rovnice
  • 3.9  Kombinatorika
  • 3.10  Pravděpodobnost a statistika
  • 3.11  Procenta
  • 3.12  Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi
  • 3.13  Rovinné obrazce
  • 3.14  Tělesa
  • 3.15  Vektory
  • 3.16  Analytická geometrie
  • 3.17  Základy matematické analýzy

  FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ TABULKY

    4.  Soustava jednotek 

  • 4.1  Základní a doplňkové jednotky a veličiny soustavy SI
  • 4.2  Násobné a dílčí jednotky SI
  • 4.3  Odvozené jednotky
  • 4.4  Anglosaské jednotky
  • 4.5  Některé české historické jednotky
  • 4.6  Pásmový čas

    5.  Astronomie  

  • 5.1  Astronomické hodnoty Země
  • 5.2  Astronomické hodnoty Měsíce
  • 5.3  Astronomické hodnoty Slunce
  • 5.4  Planety sluneční soustavy
  • 5.5  Významné měsíce planet
  • 5.6  Nejbližší hvězdy
  • 5.7  Beaufortova stupnice rychlosti větru
  • 5.8  Zeměpisné souřadnice, nadmořská výška a tíhové zrychlení některých měst

    6.  Vlastnosti prvků

  • 6.1  Názvosloví prvků
  • 6.2  Přehled prvků podle protonových čísel
  • 6.3  Obsazení elektronových orbitalů v atomech
  • 6.4  Vlastnosti prvků (hustota, teplota tání a varu)
  • 6.5  Periodická soustava prvků

    7.  Vlastnosti látek 

  • 7.1  Hustoty pevných látek
  • 7.2  Hustoty kapalin
  • 7.3  Hustoty plynů, molární hmotnosti a měrné plynové konstanty
  • 7.4  Tvrdost látek
  • 7.5  Modul pružnosti a pevnosti
  • 7.6  Součinitelé smykového tření
  • 7.7  Redukce vážení na vakuum
  • 7.8  Redukce objemu a hustoty plynu na normální tlak a O°C
  • 7.9  Tepelné vlastnosti prvků
  • 7.10  Tepelné vlastnosti kapalin
  • 7.11  Kritické teploty, kritický tlak a van der Waalsovy konstanty
  • 7.12  Tepelné vlastnosti plynů
  • 7.13  Teplota varu vody v závislosti na tlaku
  • 7.14  Tepelná vodivost, dynamická viskozita, objemová roztažnost a povrchové napětí kapalin
  • 7.15  Moduly objemové pružnosti kapalin
  • 7.16  Teploty vznícení látek
  • 7.17  Výhřevnost paliv
  • 7.18  Součinitelé tepelné vodivosti látek 
  • 7.19  Hustota suchého vzduchu v závislosti na teplotě a tlaku
  • 7.20  Tlak, teplota a hustota vzduchu v různých výškách
  • 7.21  Složení atmosférického vzduchu

    8.  Zvuk 

  • 8.1  Rychlost zvuku v pevných látkách
  • 8.2  Rychlost zvuku v kapalinách a plynech
  • 8.3  Závislost rychlosti zvuku na teplotě
  • 8.4  Přehled hladin akustického tlaku

    9.  Elektrické a magnetické vlastnosti látek

  • 9.1  Měrný odpor a teplotní součinitel odporu kovů
  • 9.2  Měrný odpor vodných roztoků
  • 9.3  Elektrické vlastnosti izolantů
  • 9.4  Vlastnosti odporových materiálů
  • 9.5  Magnetické susceptibility neferomagnetických látek
  • 9.6  Termoelektrická napětí
  • 9.7  Elektromotorická napětí některých článků
  • 9.8  Barevné značení rezistorů

   10.  Atomy a radioaktivní záření

  • 10.1  Radioaktivní přeměny - rozpadové řady
  • 10.2  Izotopy a jejich výskyt v přírodě
  • 10.3  Důležité umělé radioaktivní izotopy
  • 10.4  Přehled elementárních částic
  • 10.5  Energie jaderných reakcí
  • 10.6  Hmotnostní schodky některých prvků

   11.  Elektromagnetické záření

  • 11.1  Spektrum elektromagnetického záření
  • 11.2  Spektrální čáry některých prvků
  • 11.3  Indexy lomu látek
  • 11.4  Závislost indexu lomu na vlnové délce u některých látek

   12.  Fyzikální konstanty

   13.  Přehled fyzikálních vzorců

  • 13.1  Mechanika, pohyb
  • 13.2  Jednoduché stroje
  • 13.3  Mechanika tuhého tělesa
  • 13.4  Síla, práce, energie
  • 13.5  Gravitační pole
  • 13.6  Mechanika kapalin a plynů
  • 13.7  Kmitavý pohyb, vlnění
  • 13.8  Molekulová fyzika a termika
  • 13.9  Tepelné jevy
  • 13.10  Mechanické vlastnosti pevných látek
  • 13.11  Elektrostatika
  • 13.12  Elektrický proud
  • 13.13  Střídavý proud
  • 13.14  Magnetismus
  • 13.15  Optika
  • 13.16  Atomová a jaderná fyzika
  • 13.17  Kvantová fyzika
  • 13.18  Speciální teorie relativity

   14.  Chemické tabulky

  • 14.1  Elektrochemické ekvivalenty
  • 14.2  Ionizační práce volných atomů
  • 14.3  Výstupní práce elektronů z kovů
  • 14.4  Přehled anorganických sloučenin (vzorec, hustota, molární hmotnost, teplota tání a varu)
  • 14.5  Přehled organických sloučenin (vzorec, molární hmotnost, teplota tání a varu)
  • 14.6  Součinitelé rozpustnosti některých solí a hydroxidů
  • 14.7  Elektrochemická řada napětí kovů
  • 14.8  Elektrochemická řada napětí nekovů
  • 14.9  Příprava roztoků určité hmotnostní koncentrace
  • 14.10  Příprava roztoků určité objemové koncentrace
  • 14.11  Složení slitin
  • 14.12  Acidobazické indikátory
  • 14.13  Další indikátory (fluorescenční, redoxní, absorpční)

    15.  Přehled vzorců pro chemické výpočty

  • 15.1  Složení látek a soustavy látek
  • 15.2  Změny složení roztoků
  • 15.3  Hmotnostní zlomky
  • 15.4  Látková množství

    16.  Rejstřík

   

   

   

      

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?