Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Elektrotechnika 3 pro SOŠ a SOU (příklady a úlohy)

  6., nezměněné vydání

  Naše cena s DPH:
  330 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Blahovec Antonín
  Nakladatel:
  INFORMATORIUM
  Kód zboží:
  24185
  EAN:
  9788073331160
  INFORMATORIUM

  Popis produktu

  • Zaměřeno na elektrotechniku a příbuzné obory.
  • Obsahuje úlohy k procvičování látky 1. a 2. dílu řady.
  • V učebnici se na příkladech a úlohách procvičují základy elektrotechniky, a to obvody se stejnoměrným proudem, elektrické a magnetické pole, obvody se střídavým proudem, metody a řešení elektrických obvodů, obvody s trojfázovým proudem, přechodné jevy a lineární a nelineární obvody.
  • Dále nabízíme díly I a II.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  291

  O učebnici

  Elektrotechnika představuje souhrn teoretických a praktických znalostí, které jsou nezbytné při studiu na středních odborných školách.

  Aby tyto znalosti měly trvalý charakter, je nutné je doplňovat, rozvíjet a aplikovat v nich teoretické poznatky na příkladech. V úlohách zadávaných pro samostatné procvičování pak získané poznatky ověřovat.

  Řešení číselných příkladů a úloh pomáhá při upevňování znalostí základních elektrotechnických zákonů, vztahů a vede k jejich samostatnému osvojení. V knize je uvedeno řešení 152 příkladů a zadáno 404 úloh na procvičování.

  P o k y n y   p r o   p r á c i

  1. Než přistoupíte k řešení příkladů nebo úlohy, je vhodné prostudovat příslušnou kapitolu, např. v učebnici A.Blahovce: Elektrotechnika I a II, nebo alespoň úvod příslušné kapitoly v této knize, který tvoří souhrn základních pojmů, definic a vzorců, nutných pro řešení.

  2. Části jednotlivých kapitol jsou věnovány určitému problému a jsou vždy doprovázeny řešenými příklady. Než budete samostatně řešit úlohy, přečtěte si a prostudujte si vzorový příklad. Pokuste se jej samostatně vyřešit a postup svého řešení porovnejte s postupem uvedeným v této knize. Některé příklady je možné řešit i odlišnými postupy.

  3. Při řešení vlastních úloh se snažte dodržet tento postup:

  a) Přečtěte si pečlivě zadání, vypište si zadané veličiny, jejich velikost a jednotku.

  b) Všechny veličiny vyjádřete v základních jednotkách soustavy SI, popř. v jejich násobcích.

  c) Vyžaduje-li to charakter úlohy, nakreslete si pomocný obrázek, elektrické schéma, fázorový diagram - a označte v něm všechny zadané veličiny.

  d) Napište obecné vztahy mezi veličinami. Při vlastním číselném řešení používejte běžné matematické operace, využívejte při tom elektronický kalkulátor. Zadané veličiny dosazujte zásadně v základních jednotkách.

  e) Výsledek si zkontrolujte s výsledkem uvedeným na konci knihy.    

  Obsah učebnice

  1. S t e j n o s m ě r n ý    p r o u d

  • 1.1 Základní pojmy
  • 1.2 Ohmův zákon, odpor a vodivost
  • 1.3 Rezistivita a konduktivita
  • 1.4 Závislost odporu na teplotě
  • 1.5 Práce a výkon elektrického proudu
  • 1.6 Tepelné účinky elektrického proudu
  • 1.7 Úbytek napětí ve vedení
  • 1.8 Účinnost elektrického zařízení

  2. Ř e š e n í    o b v o d ů  s t e j n o s m ě r n é h o   p r o u d u

  • 2.1 Vlastnosti zdrojů stejnosměrného proudu
  • 2.2 Spojování zdrojů
  • 2.3 Kirchhoffovy zákony
  • 2.4 Spojování rezistorů
  • 2.5 Transfigurace trojúhelníka ve hvězdu
  • 2.6 Řešení obvodů stejnosměrného proudu s jedním a s několika zdroji
  • 2.7 Metoda smyčkových proudů
  • 2.8 Metoda uzlových napětí
  • 2.9 Nezatížené a zatížené děliče napětí
  • 2.10 Théveninova poučka
  • 2.11 Nortonova poučka
  • 2.12 Zvětšování měřícího rozsahu ampérmetru a voltmetru
  • 2.13 Řízení proudu a napětí
  • 2.14 Využití rezistorů v praxi

  3.  E l e k t r o s t a t i c k é    p o l e

  • 3.1 Základní pojmy a vztahy v elektrostatickém poli
  • 3.2 Kondenzátory, výpočet kapacity, spojování kondenzátorů
  • 3.3 Elektrostatické pole soustředných koulí a souosých válců
  • 3.4 Silové působení elektrostatických polí
  • 3.5 Elektrické namáhání izolantů a jejich elektrická pevnost
  • 3.6 Energie elektrostatického pole

  4.  M a g n e t i c k é   p o l e

  • 4.1 Základní pojmy a vztahy v magnetickém poli
  • 4. 2 Magnetické pole elektrického proudu
  • 4.3 Silové účinky magnetického pole
  • 4.4 Magnetické vlastnosti látek
  • 4.5 Řešení magnetických obvodů se železem
  • 4.6 Energie magnetického pole

  5.  E l e k t r o m a g n e t i c k á   i n d u k c e

  • 5.1 Indukční zákon
  • 5.2 Vlastní indukčnost cívky
  • 5.3 Vzájemná indukčnost cívek a činitel vazby

  6.  S t ř í d a v é   p r o u d y

  • 6.1 Základní pojmy, časový průběh sinusových veličin
  • 6.2 Efektivní a střední hodnoty proudů a napětí
  • 6.3 Fázory

  7.   Ř e š e n í   o b v o d ů  s t ř í d a v é h o   p r o u d u

  • 7.1 Rezistor, cívka a kondenzátor v obvodu střídavého proudu
  • 7.2 Sériové řazení rezistorů, cívek a kondenzátorů
  • 7.3 Paralelní řazení rezistorů, cívek a kondenzátorů
  • 7.4 Rezonanční obvody
  • 7.5 Výkon střídavého proudu

  8.  S y m b o l i c k á   m e t o d a   ř e š e n í   o b v o d ů   s t ř í d a v é h o   p r o u d u

  • 8.1 Základní pojmy
  • 8.2 Řešení obvodů střídavého proudu

  9.  T r o j f á z o v á   s o u s t a v a

  • 9.1 Základní zapojení
  • 9.2 Jednoduché trojfázové soustavy
  • 9.3 Výkon trojfázové soustavy

  10. P ř e c h o d n é   j e v y

  • 10.1 Základní pojmy a vztahy
  • 10.2 Přechodné jevy v obvodech s kapacitou
  • 10.3 Přechodné jevy v obvodech s indukčností
  • 10.4 Přechodné jevy v obvodech s kapacitou a odporem
  • 10.5 Přechodné jevy v obvodech s indukčností a odporem

  11.  L i n e á r n í   o b v o d y

  • 11.1 Metoda lineární superpozice
  • 11.2 Théveninova poučka (dodatek ke kap. 2.10.)
  • 11.3 Nortonova poučka (dodatek ke kap. 2.11.)
  • 11.4 Ekvivalence zdrojů

  12.  N e l i n e á r n í  o b v o d y

  • 12.1 Grafickopočetní metoda

  13.  M e t o d y   ř e š e n í   o b v o d ů  s e  s t ř í d a v ý m  p r o u d e m

  • 13.1 Metoda smyčkových proudů
  • 13.2 Metoda uzlových napětí
  • 13.3 Metoda lineární superpozice
  • 13.4 Duální obvody

  14.  V ě t y   o   n á h r a d n í c h   z d r o j í c h   v   o b v o d e c h   s e   s t ř í d a v ý m   p r o u d e m

  • 14.1 Théveninova poučka - věta o náhradním zdroji napětí
  • 14.2 Nortonova poučka - věta o náhradním zdroji proudu

  V ý s l e d k y

   

   

   

   

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Elektrotechnika 3 pro SOŠ a SOU (příklady a úlohy) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?